Menu
Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0314/16 pn. „Wprowadzenie na rynek nowego pieczywa pszenno-żytniego o zwiększonej aktywności odżywczej i biologicznej z funkcją neutralizacji wolnych rodników”, realizowanego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”, 2 Osi priorytetowej „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20201, realizowanego przez Piekarnia Białogon Jacek Iwanowski, ul. Pańska 30A, 25-811 Kielce. Zakład produkcyjny Morawica, ul.Polna 6
 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek produktu innowacyjnego w skali świata w postaci nowego pieczywa pszenno- żytniego o zwiększonej aktywności odżywczej i biologicznej z funkcją neutralizacji wolnych rodników chleba pełnoziarnistego mieszanego z mąki razowej żytniej (typ 2000) miałkiej lub razówki grubej, pszennej razowej (typ 2000), (alternatywnie mąki Grahama typ 1850), z dodatkami kwercetyny oraz ciągu technologicznego do produkcji tego pieczywa. Cel zostanie zrealizowany poprzez zainstalowanie ciągu technologicznego, składającego się z: 1. Pieca cyklotermicznego, 2.Aparatu załadowczego z osprzętem oraz stołami, 3. Centralnego komputera. Projekt wykazuje zgodności zarówno z celami szczegółowymi osi priorytetowej konkurencyjna gospodarka, jak i działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014- 2020 tj. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację Województwa Świętokrzyskiego -NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE. W ramach przetwórstwa spożywczego dotyczy on zwiększenie wartości odżywczej i dietetycznej środków spożywczych, poprawę ich przyswajalności, a także cech sensorycznych. W ramach projektu utworzone zostanie 6 nowych miejsc pracy, wprowadzone zostaną innowacje produktowe i procesowe.Wartość ogółem 920 374,56
Wydatki kwalifikowalne 748 272,00
Wnioskowane dofinansowanie 598 617,60
Wkład UE 598 617,60
Wkład własny 321 756,96

 
 
Projekt nr RPSW.03.02.00-26-0061/18 pn. „Podniesienie efektywności energetycznej Piekarni Białogon”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, realizowanego przez Piekarnia Białogon Jacek Iwanowski, ul. Pańska 30A, 25-811 Kielce. Zakład produkcyjny Morawica, ul.Polna 6
 
Celem projektu jest redukcja emisji CO2. Planowane efekty osiągniemy poprzez kompleksową termomodernizację budynków o wysokości do 12 m. modernizację systemu grzewczego, wymianę oświetlenia na ledowe, i wdrożenie OZE. Wpłynie to na zmniejszenie poziomu zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W projekcie nastąpi realizacją następujących wskaźników:
Rezultatu-kluczowe:
1.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]- 22,74;
2.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]- 2 015,67;
3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 2535,53; 4.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]- 123,98;
5 Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa [m3/rok] – 431,12;
Rezultatu-specyficzne dla projektu:
1.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]- 0,04;
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]- 0,05;
Produktu-kluczowe:
1.Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]- 1;
3.Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]- 1;
4.Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]- 2 573,67;
5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [zł]- 915 681,20;
6. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.] – 1;
7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]- 1;
8. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]-1;
Projekt jest bezpośrednio związany z Celem szczegółowym Działania 3.2: Zwiększona efektywności
energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim.
Wartość ogółem 1 656 305,70
Wydatki kwalifikowalne 1 346 590,00
Wnioskowane dofinansowanie 740 624,50
Wkład UE 740 624,50
Wkład własny 915 681,20

Facebook