Menu

Piekarnia Białogon – tradycyjne wyroby piekarnicze

chleby, bułki, półsłodkie

Wyroby cukiernicze

okazjonalne, komunijne

Torty na zamówienie

Nasza historia

własny nadruk na torcie

Zamów tort on-line

Kliknij i zamów
Zamów tort

znajdz nasze produkty

Gdzie kupić?

Kliknij i sprawdź
Kliknij i sprawdź
 
 
Facebook

Obowiązek informacyjny

 

W związku z realizacją obowiązku przewidzianego w stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO” i mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piekarnia Białogon Jacek Iwanowski, Pańska 30a, 25-811 Kielce, NIP: 6570077942, zwana dalej „Firmą”.
 2. W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych, a jego adres e-mail to: biuro@bialogon.kielce.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Firmy.
 3. Firma przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer NIP, PESEL itp.), dane adresowe (adres zamieszkania, siedziby, itp.) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, itp.), dane związane z korzystaniem ze strony internetowej (dane zapisywane w plikach cookies, np. adres IP urządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę w następujących celach:
  • przedstawienia ofert Firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub lit. f RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Firmą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  • realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  • marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Firmę:
  • podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • agencjom reklamowym i innym podmiotom organizującym akcje marketingowe Firmy,
  • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Firmy,
  • podmiotom, z którymi Firma współpracuje celem realizacji umów,
  • podmiotom świadczącym Firmie usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Firmy,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 6. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Firma zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  • przez czas obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku
   z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
   w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Firma kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
   i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celach powyżej określonych dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Firmą,
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Firmę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Firmę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Firmie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Firmy, o którym mowa powyżej.